Wstęp

Regulamin niniejszy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu Horizon Finance. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa
i obowiązki administratora serwisu.

Horizon Finance (www.horizonfinance.pl) jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Horizon Finance N. Jędrzejczak-Klimek Sp. j. w Warszawie (01-918), ul. Nocznickiego 31 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650872, zwaną w dalszej części regulaminu Horizon Finance.

Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.horizonfinance.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Zalecane jest odwiedzanie niniejszej strony w celu sprawdzenia aktualnej treści regulaminu. Podczas korzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie mogą obowiązywać dodatkowe uregulowania i zasady dostępne na odpowiednich stronach serwisu.

Horizon Finance nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

Horizon Finance zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia
lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.horizonfinance.pl.

Nazwa serwisu, jego wygląd graficzny, koncepcja funkcjonowania podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa polskiego.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.horizonfinance.pl, oferujący określone treści dla użytkowników.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają
zdolność prawną.

Administrator - podmiot udostępniający zawartość serwisu i zarządzający serwisem którym jest Horizon Finance N. Jędrzejczak-Klimek Sp. j. z siedzibą
w Warszawie (01-918), przy ul. Nocznickiego 31

Odpowiedzialność użytkownika

Uczestnikami serwisu są jego użytkownicy. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie www.horizonfinance.pl na własne ryzyko.

Korzystanie z www.horizonfinance.pl podlega ograniczeniom wynikającym
z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych
w www.horizonfinance.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje
spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Horizon Finance,
a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem
lub w inny sposób nagannym.

Odpowiedzialność Horizon Finance

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie www.horizonfinance.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Horizon Finance podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

Horizon Finance nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie,
za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

Informacje zawarte w www.horizonfinance.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów z zakresu obsługi księgowej ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa
w tych informacjach.

Informacje przedstawione w www.horizonfinance.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Horizon Finance dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.

Wszelkie informacje publikowane przez Horizon Finance w żadnym przypadku nie stanowią czynnościami doradztwa z zakresu obsługi księgowej. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

Horizon Finance nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach www.horizonfinance.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Horizon Finance nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Horizon Finance.

Horizon Finance ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.horizonfinance.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Horizon Finance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.horizonfinance.pl.

Horizon Finance nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.horizonfinance.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa www.horizonfinance.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Horizon Finance.

Zastrzeżenia techniczne

Ze względu na techniczne ograniczenia Horizon Finance nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Horizon Finance nie może też zapewnić,
że przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Horizon Finance nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Horizon Finance dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych
za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

Horizon Finance nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

Prawa autorskie

Zarówno układ treści zawarty w serwisie www.horizonfinance.pl
jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

Zawartość serwisu www.horizonfinance.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów,
a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie,
lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Horizon Finance i w ramach przeznaczenia określonego przez Horizon Finance.
W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy
się z kontaktować z Horizon Finance pod adresem biuro@horizonfinance.pl.

Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie www.horizonfinance.pl
w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się
na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.horizonfinance.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek
z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Horizon Finance na zasadach ogólnych.

Publikacja linku do www.horizonfinance.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Horizon Finance – Biuro Rachunkowe. W sprawie publikacji linku do www.horizonfinance.pl w innej formie prosimy o kontakt biuro@horizonfinance.pl

Dane użytkowników

Horizon Finance N. Jędrzejczak-Klimek Sp. j. oświadcza, że przetwarza wyłącznie dane użytkowników w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (tj. Dz.U. nr 155 poz. 1095 z 2007 r).
W związku z powyższym do przetwarzania w.w. danych nie znajduje zastosowania ustawa o ochronie danych osobowych
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r).

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Horizon Finance usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Horizon Finance identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Horizon Finance, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Horizon Finance.

Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Horizon Finance na adres poczty elektronicznej: biuro@horizonfinance.pl.

Horizon Finance rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

Po rozpatrzeniu reklamacji Horizon Finance wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę
na przesyłanie przez Horizon Finance informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego administratorowi na adres e-mail: biuro@horizonfinance.pl

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie
14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo
do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.

Administrator pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby i podmioty przy wykorzystaniu serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania i dostępny jest pod adresem www.horizonfinance.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści postanowień regulaminu
w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.horizonfinance.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Warunkiem korzystania z usług serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień regulaminu którego integralną częścią jest polityka prywatności oraz załączniki. Zaleca się użytkownikom odwiedzanie strony w celu sprawdzenia aktualnej treści regulaminu albowiem dalsze korzystanie z serwisu Horizon Finance uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie
i bez podania przyczyn.

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.